Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7331-1-1/10
z dnia 19 lutego 2010 r.
wszęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Miastkowo

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717 z  2004r: Nr 6, poz.41, Nr 141 poz.1492; z 2005r. Nr 113 poz. 954; Nr 130 poz. 1087; z 2006r. Nr 45 poz. 319; z 2007r. Nr 225 poz. 1635; Nr 127 poz. 880) zawiadamia   się,

że na wniosek z dnia 16.02.2010r. Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na  przebudowie drogi gminnej nr 105878B we wsi Nowosiedliny, na działkach o nr geod. 562, 563, 165, 71, 81, 155, 180, 161, 201 położonych na terenie administracyjnym wsi Nowosiedliny, gmina Miastkowo.

Zgodnie z art.10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski, uwagi  i zastrzeżenia w przedmiotowej sprawie.

Akta sprawy mogą być Państwu udostępnione w Urzędzie Gminy Miastkowo na stanowisku  inwestycji i planowania przestrzennego (pokój nr 18, I piętro) – adres: ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo (tel. 86 217-49-96).

WÓJT GMINY
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-02-19 14:02
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-02-19 14:02
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 242