Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Piątek, 19 stycznia 2018 roku :: Imieniny: Erwiny, Henryka, Mariusza

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

Wójt -> Obwieszczenia


Numer
Typ aktu
Data Wyczyść datęwybierz datę - Wyczyść datęwybierz datę
W sprawie

Informacje o akcie
NumerIP. 7624-2/10
OrganWójt Gminy -> Obwieszczenia i zawiadomienia
Data30-04-2010
W sprawiebudowy obory wolnostanowiskowej

Treść
WÓJT GMINY  MIASTKOWO      
Miastkowo,  2010-04-26
IP. 7624-2/10                                              


POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 i 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 1 i 4, art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Sławomira Chojnowskiego zam. Kraska ul. Cicha 1, 18-413 Miastkowo, dotyczącego przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 90 lit.b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.)

postanawiam

1. nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostanowiskowej w systemie hodowli mieszanej  (ściółkowej i bezściółkowej) o obsadzie 110DJP wraz z infrastrukturą,  w istniejącej zabudowie zagrodowej, na działce o nr ewid. 7/3 położonej we wsi Kraska, gm. Miastkowo,  
2. ustalić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko poprzez:

-  odstąpienie od jego następujących elementów:  
  • opisu przewidywanych skutków dla środowiska niepodejmowania przedsięwzięcia,
  • przedstawiania zagadnień w formie graficznej,
  • przedstawiania propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania;

-  wskazanie szczegółowe:
  • oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzi a przede wszystkim na jakość powietrza (emisję zanieczyszczeń tj. amoniak, siarkowodór), gospodarkę wodno-ściekową, gospodarkę odpadami.


UZASADNIENIE
W dniu 05.02.2010r Pan Sławomir Chojnowski zam. Kraska ul. Cicha 1, 18-413 Miastkowo, wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie obory wolnostanowiskowej w systemie hodowli mieszanej  (ściółkowej i bezściółkowej) o obsadzie 110DJP wraz z infrastrukturą,  w istniejącej zabudowie zagrodowej, na działce o nr ewid. 7/3 położonej we wsi Kraska, gm. Miastkowo.
Zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z póź. zm.) przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko może być wymagane.
Teren wnioskowanej inwestycji nie ma pokrycia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo.
Zgodnie z wymogami ustawowymi, pismem z dnia 23.03.2010r, zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ewentualnej potrzeby i zakresu sporządzenia raportu. Postanowieniem z dnia  06.04.2010r nr RDOŚ-20-WST II-66130-56/10/em Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, oraz opinią z dnia 31.03.2010r  nr 47/NZ/2010Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko określając jednocześnie zakres raportu.
Analiza karty informacyjnej pod katem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko projektowanego przedsięwzięcia wykazała, że projektowane przedsięwzięcie polegające na budowie obory na 110DJP zlokalizowane jest na terenie istniejącej zabudowy zagrodowej- kolonijnej w obrębie wsi Kraska gm. Miastkowo. Docelowa obsada inwentarza w gospodarstwie będzie wynosiła 148DJP. Wyprodukowane nawozy naturalne będą wykorzystywane rolniczo obrębie własnego gospodarstwa i gruntów dzierżawionych. Wody opadowe SA odprowadzane powierzchniowo na teren własnej działki. W przedmiotowym przypadku zachodzą szczegółowe uwarunkowania nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określone w art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).
Zgodnie z treścią art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  lub zwolnieniu z tego obowiązku, stwierdza w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji.
Mając na uwadze charakter planowanej inwestycji, po uwzględnieniu łącznie uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust.1 cytowanej wyżej ustawy, oraz opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, niniejszym postanowieniem stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określając jednocześnie jego zakres.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.


Wójt
mgr Lidia Małgorzata Grzejka
 

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-04-30 13:32
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-04-30 13:32

  Wyświetleń : 195

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2018
Urząd Gminy Miastkowo