Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7624-2/10
z dnia 25 marca 2010 r.
budowy obory wolnostanowiskowej
Miastkowo,  2010-03-25

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)  Wójt Gminy Miastkowo      

zawiadamia,

że w dniu 22.03.2010r zostało wszczęte na wniosek Pana Sławomira Chojnowskiego zam. Kraska ul. Cicha 1, 18-413 Miastkowo, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostanowiskowej w systemie hodowli mieszanej (ściółkowej i bezściółkowej) o obsadzie 110DJP, w istniejącej zabudowie zagrodowej, na działce o nr ewid. 7/3 położonej we wsi Kraska, gm. Miastkowo.

Ponadto zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tutejszy Urząd wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Jednocześnie informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania, wynikających z art. 10 kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie, pok. nr 18, tel. (0-86)217-49-96, w godzinach pracy Urzędu tj.: od poniedziałku  do piątku w godz. 7.30 - 15.00 w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Wójt
mgr Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-04-30 15:04
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-04-30 15:04
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 224