Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7624-2/10
z dnia 17 maja 2010 r.
budowy obory wolnostanowiskowej w systemie hodowli mieszanej
Wójt Gminy Miastkowo, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 22.03.2010 wpłynął wniosek Pana Sławomira Chojnowskiego zam. Kraska ul. Cicha 1, 18-413 Miastkowo, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie obory wolnostanowiskowej w systemie hodowli mieszanej  (ściółkowej i bezściółkowej) o obsadzie 110DJP wraz z infrastrukturą,  w istniejącej zabudowie zagrodowej, na działce o nr ewid. 7/3 położonej we wsi Kraska, gm. Miastkowo. Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku - postanowienie z dnia 06.04.2010r, nr RDOŚ-20-WST II-66130-56/10/Em, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży- opinia z dnia 31.03.2010 nr 47/NZ/2010,  oraz postanowienie Wójta Gminy Miastkowo z dnia 26.04.2010r, nr IP.7624-2/10), przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Miastkowo, zaś organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwym do wydania opinii i dokonania uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 17.05.2010r do 08.06.2010r, w Urzędzie Gminy w Miastkowie, ul. Łomżyńska 32, pokój nr 18, w godzinach pracy Urzędu tj. 715 -1515 od poniedziałku do piątku.

Wójt
mgr Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-05-18 09:09
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-05-18 09:09
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 219