Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7624-1/10
z dnia 17 maja 2010 r.
wydobywaniu kopalin (kruszywa naturalnego) ze złoża naturalnego GAŁKÓWKA metodą odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych
Wójt Gminy Miastkowo, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 05.02.2010 wpłynął wniosek Pana Wacława Dąbrowskiego Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowego „WÓDEX” ul. Warszawska 10, 18-413 Miastkowo, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin (kruszywa naturalnego) ze złoża naturalnego GAŁKÓWKA metodą odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych,  na działkach nr ewid. 33/2, 34/2 położonych na terenach administracyjnych wsi Gałkówka, gm. Miastkowo. Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku - postanowienie z dnia 01.03.2010r,  nr RDOŚ-20-WST II-66130/37/10/em oraz postanowienie Wójta Gminy Miastkowo z dnia 10.03.2010r, nr IP.7624-1/10), przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Miastkowo, zaś organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwym do wydania opinii i dokonania uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 17.05.2010r do 08.06.2010r, w Urzędzie Gminy w Miastkowie, ul. Łomżyńska 32, pokój nr 18, w godzinach pracy Urzędu tj. 715 -1515 od poniedziałku do piątku.


Wójt
mgr Lidia Małgorzata GrzejkaWprowadził(a) :Marcin Łuba2010-05-18 09:12
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-05-18 09:12
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 194