Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7331-1-2/10
z dnia 10 czerwca 2010 r.
budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej nN wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr ewid. 138 we wsi Rydzewo, gm. Miastkowo – na terenie obejmującym części działek o nr ewid.: 76, 77, 78, 79, 136, 138, położonych na terenie wsi Rydzewo, gm. Miastkowo
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Miastkowo

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)  zawiadamiam, że zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii napowietrznej nN wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr ewid. 138 we wsi Rydzewo, gm. Miastkowo – na terenie obejmującym części działek o nr ewid.: 76, 77, 78, 79, 136, 138, położonych na terenie wsi Rydzewo, gm. Miastkowo.

W związku z powyższym w Urzędzie Gminy Miastkowo, w pokoju Nr 18 można zapoznać się z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia otrzymania (publikacji) przedmiotowego pisma.

WÓJT GMINY
Lidia Małgorzata Grzejka
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-06-10 15:29
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-06-10 15:29
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 217