Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7624-1/10
z dnia 14 lipca 2010 r.
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin (kruszywa naturalnego) ze złoża naturalnego GAŁKÓWKA
Wójt  Gminy  Miastkowo, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 14.07.2010r, na wniosek Pana Wacława Dąbrowskiego Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowego „WÓDEX” ul. Warszawska 10, 18-413 Miastkowo, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin (kruszywa naturalnego) ze złoża naturalnego GAŁKÓWKA metodą odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych,  na działkach nr ewid. 33/2, 34/2 położonych na terenach administracyjnych wsi Gałkówka, gm. Miastkowo.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią  w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pok. Nr 18, codziennie w godzinach urzędowania tj. od 715 do 1515.

WÓJT
Lidia Małgorzata Grzejka
Załącznikipobrań
file typ Decyzja 83,73 KB 134
file typ Załącznik do decyzji 33,87 KB 78

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-07-14 11:53
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-07-14 11:53
Ostatnia zmiana :Janina Cwalina2010-07-15 15:02
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 223