Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7624-2/10
z dnia 22 lipca 2010 r.
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
Wójt  Gminy  Miastkowo, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 21.07.2010r, na wniosek Pana Sławomira Chojnowskiego zam. Kraska ul. Cicha 1, 18-413 Miastkowo, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostanowiskowej w systemie hodowli mieszanej (ściółkowej i bezściółkowej) o obsadzie 110DJP, w istniejącej zabudowie zagrodowej, na działce o nr ewid. 7/3 położonej we wsi Kraska, gm. Miastkowo.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią  w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pok. Nr 18, codziennie w godzinach urzędowania tj. od 715 do 1515.


WÓJT
Lidia Małgorzata Grzejka
Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Janina Cwalina2010-07-22 08:55
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2010-07-22 08:55
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-07-29 12:42
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 225