Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7320-1/10
z dnia 4 października 2010 r.
przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miastkowo
Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz w związku z art. 39 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o  podjęciu przez Radę Gminy Miastkowo uchwały Nr XXX/161/10 z dnia 21 września 2010r o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miastkowo przyjętego uchwałą Nr 67/XI/99 Rady Gminy w Miastkowie z dnia 9 grudnia 1999 r,  w zakresie obejmującym uwarunkowania przebiegu przez tereny gminy trasy linii elektroenergetycznej 400kV Ostrołęka-Narew – inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.
 
W ramach opracowania sporządzana zostanie prognoza oddziaływania na środowisko.
 
Wnioski do ww. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, prognozy i postępowania w tej sprawie można wnosić do dnia 08.11.2010r w formie:
  • pisemnej (na adres: Urząd Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo)
  • ustnej do protokołu ( w siedzibie ww. Urzędu Gminy)
  • drogą elektroniczną na adres: gmina.miastkowo@vp.pl (bez konieczności opatrywania wniosku bezpiecznym podpisem elektronicznym)
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.
Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Miastkowo.
 
 
Wójt Gminy Miastkowo
Lidia Małgorzata Grzejka

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-10-04 14:01
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-10-04 14:01
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 260