Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomienia



OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7331-1-3/10
z dnia 28 października 2010 r.
wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717 z  2004r: Nr 6, poz.41, Nr 141 poz.1492; z 2005r. Nr 113 poz. 954; Nr 130 poz. 1087; z 2006r. Nr 45 poz. 319; z 2007r. Nr 225 poz. 1635; Nr 127 poz. 880) z a w i a d a m i a   s i ę, że na wniosek z dnia 25.10.2010r PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na  budowie  linii napowietrznej i przyłącza napowietrznego nN-0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego, na  działkach o nr ewid. 153, 165, 160/1, położonych we wsi Nowosiedliny gm. Miastkowo.
 
Zgodnie z art.10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski, uwagi  i zastrzeżenia w przedmiotowej sprawie.
 
Akta sprawy mogą być Państwu udostępnione w Urzędzie Gminy Miastkowo na stanowisku  inwestycji i planowania przestrzennego (pokój nr 18, I piętro) – adres: ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo (tel. 86 217-49-96).
 
WÓJT GMINY
Lidia Małgorzata Grzejka

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-10-28 10:31
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-10-28 10:31
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 211