Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
Rol.6220.1.2012
z dnia 27 lutego 2012 r.
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 123, zgodnie z art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pani Marioli Łukasiewicz zam. Łuby – Kiertany 12, 18-413 Miastkowo, dotyczącego ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 92 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397)

 

postanawiam

zawiesić postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.


 UZASADNIENIE

 W dniu 25 stycznia Pani Mariola Łukasiewicz zam. Łuby-Kiertany 12, gm. Miastkowo, wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Produkcji Mięsa Czerwonego i Wędlin na działce nr 344/1 położonej w miejscowości Miastkowo ul. Poświątne 5A gm. Miastkowo.

Na podstawie art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Wójt Gminy Miastkowo pismem z dnia 30 stycznia 2012r zwrócił się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Delegatura w Łomży oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia i ewentualnego zakresu raportu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku Delegatura w Łomży Postanowieniem nr WST II.4240.16.2012.EM  z dnia 03.02.2012r wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży Opinia nr 20/NZ//2012 z dnia 13.02.2012r stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił wykonanie raportu w pełnym zakresie.

Biorąc pod uwagę wyrażone opinie oraz rodzaj przedsięwzięcia postanowieniem z dnia 21.02.2012r nr Rol.6220.1.2012 nałożono obowiązek opracowania raportu, zgodnie z wymogami art.66 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, które wnosi się w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo.

 

WÓJT

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-02-27 11:43
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-02-27 11:43
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 196