Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.2.2012.AS
z dnia 29 lutego 2012 r.
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia zasilającej budynek mieszkalny oraz złącza kablowo-pomiarowego, na działkach o nr ewid. 1131/3, 1207, 1134/8, 1134/9, 1134/13, 1118/4 położonych we wsi Miastkowo przy ul. Cendrowizna i ul. Szeroka gm. Miastkowo,

DECYZJA

Na podstawie art.105 § 2 – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), w wyniku wycofania wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,

postanawiam

umorzyć postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia zasilającej budynek mieszkalny oraz złącza kablowo-pomiarowego, na działkach o nr ewid. 1131/3, 1207, 1134/8, 1134/9, 1134/13, 1118/4 położonych we wsi Miastkowo przy ul. Cendrowizna i ul. Szeroka gm. Miastkowo,

uzasadnienie

 

Wnioskiem z dnia 9 lutego 2012r  PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, wystąpił o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia zasilającej budynek mieszkalny oraz złącza kablowo-pomiarowego, na działkach o nr ewid. 1131/3, 1207, 1134/8, 1134/9, 1134/13, 1118/4 położonych we wsi Miastkowo przy ul. Cendrowizna i ul. Szeroka gm. Miastkowo.

Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r Nr 80 poz. 717 z późn. zm) inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku - w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na przedmiotowym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny wsi Miastkowo w gminie Miastkowo, zatwierdzony Uchwałą Nr XXVII/140/06 Rady Gminy Miastkowo z dnia 27 stycznia 2006r.

 Postępowanie w tej sprawie stało się bezprzedmiotowe, ponieważ inwestor w dniu 27.02.2012r wycofał wniosek w sprawie wydania decyzji ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Bezprzedmiotowość postępowania skutkuje wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania w myśl art. 105 § 2 k.p.a.

 

p o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży  za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

                                                                                                             


Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-03-02 14:30
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-03-02 14:30
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 199