Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6721.1.2011.AS
z dnia 19 marca 2012 r.
podania do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Narew – Ostrołęka

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIASTKOWO

Mając na względzie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Narew – Ostrołęka (docelowo 2x400 kV Łomża – Ostrołęka) na terenie gminy Miastkowo, uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Miastkowo Nr X/64/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 735 z dnia 23 lutego 2012 r.)

Z treścią przyjętego dokumentu oraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 cytowanej powyżej ustawy, zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa, a także z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy, zawierającym uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu oraz informacje, w jaki sposób zostały uwzględnione wyniki przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo przy ulicy Łomżyńskiej 32, 18-413 Miastkowo w pokoju nr 17 w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że plan został opublikowany w BIP-ie organu na stronie: www.miastkowo.pl/bip/ w zakładce: Prawo miejscowe > Uchwały Rady > 2012

 

Wójt Gminy Miastkowo

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-03-19 13:11
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-03-19 13:11
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 190