Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6220.2.2012.AS
z dnia 10 kwietnia 2012 r.
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni w systemie chowu ściołowego głębokiego i bezściołowego o obsadzie trzody chlewnej do 33DJP
O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)  Wójt Gminy Miastkowo      

zawiadamia,

że w dniu 13.03.2012r zostało wszczęte na wniosek Pana Arkadiusza Karola Grzymały zam. Łuby-Kiertany 3, 18-413 Miastkowo, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni w systemie chowu ściołowego głębokiego i bezściołowego o obsadzie trzody chlewnej do 33DJP (łączna obsada w gospodarstwie 117DJP)  wraz z budową zbiornika na ścieki sanitarne o poj. do 2m3 na działkach nr ewid. 95/1, 109/4, 110 położonych we wsi Łuby-Kiertany gm. Miastkowo.

       

Ponadto zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tutejszy Urząd wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Jednocześnie informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania, wynikających z art. 10 kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie, pok. nr 17, tel. (0-86)217-49-96, w godzinach pracy Urzędu tj.: od poniedziałku  do piątku w godz. 7.30 - 15.00.

 


Wójt
Jerzy Wróblewski

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-04-12 10:57
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-04-12 10:57
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 168