Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN. 6220.2.2012.AS
z dnia 19 kwietnia 2012 r.
budowie chlewni w systemie chowu ściołowego głębokiego i bezściołowego o obsadzie trzody chlewnej do 33DJP (łączna obsada w gospodarstwie 117DJP)  wraz z budową zbiornika na ścieki sanitarne o poj. do 2m3

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 123 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z póź. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r
Nr 199, poz. 1227 ze zm.), Wójt Gminy Miastkowo zawiadamia,

że dla inwestycji polegającej na budowie chlewni w systemie chowu ściołowego głębokiego i bezściołowego o obsadzie trzody chlewnej do 33DJP (łączna obsada w gospodarstwie 117DJP)  wraz z budową zbiornika na ścieki sanitarne o poj. do 2m3 „  na działkach nr ewid. 95/1, 109/4, 110 położonych we wsi Łuby-Kiertany gm. Miastkow,  nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Powyższe stanowisko podjęto po wydaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, p. nr 17 w godzinach 715-1515, które umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Miastkowo, na stronie internetowej www.miastkowo.pl/bip oraz w miejscu planowanej inwestycji.

Na powyższe postanowienie nie służy zażalenie.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Wójt

Jerzy Wróblewski

Załącznikipobrań
file typ Załącznik 38,96 KB 65

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-04-19 13:32
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-04-19 13:32
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2012-04-19 13:33
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 190