Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6220.2.2012.AS
z dnia 29 maja 2012 r.
budowy chlewni w systemie chowu ściołowego głębokiego i bezściołowego o obsadzie trzody chlewnej do 33DJP (łączna obsada w gospodarstwie 117DJP)  wraz z budową zbiornika na ścieki sanitarne o poj. do 2m3 w zabudowie zagrodowej, na działkach nr ewid. 95/1, 109/4, 110 położonych we wsi Łuby-Kiertany gm. Miastkowo.

Wójt Gminy Miastkowo, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 13.03.2012r wpłynął wniosek Pana Arkadiusza Karola Grzymała zam. Łuby-Kiertany 3, 18-413 Miastkowo, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie chlewni w systemie chowu ściołowego głębokiego i bezściołowego o obsadzie trzody chlewnej do 33DJP (łączna obsada w gospodarstwie 117DJP)  wraz z budową zbiornika na ścieki sanitarne o poj. do 2m3 w zabudowie zagrodowej, na działkach nr ewid. 95/1, 109/4, 110 położonych we wsi Łuby-Kiertany gm. Miastkowo.

Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku - postanowienie z dnia 20.03.2012r, nr WST II.4240.51.2012.MD, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży- opinia z dnia 28.03.2012r nr 42/NZ/2012 oraz postanowienie Wójta Gminy Miastkowo z dnia 19.04.2012r,
nr IGN.6220.2.2012.AS), przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Miastkowo, zaś organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwym do wydania opinii i dokonania uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 30.05.2012r do 22.06.2012r, w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32 (w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami pokój nr 17) w godzinach pracy Urzędu tj. 715 -1515 od poniedziałku do piątku.

 

 

 

                                                                                                      Wójt

 

                                                                                            Jerzy Wróblewski                                                                                         

 

 


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-05-29 10:16
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-05-29 10:16
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 180