Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6220.2.2012.AS
z dnia 29 maja 2012 r.
budowy chlewni w systemie chowu ściołowego głębokiego i bezściołowego o obsadzie trzody chlewnej do 33DJP (łączna obsada w gospodarstwie 117DJP)  wraz z budową zbiornika na ścieki sanitarne o poj. do 2m3 na działkach nr ewid. 95/1, 109/4, 110 położonych we wsi Łuby-Kiertany gm. Miastkowo
P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami),

p o s t a n a w i a m

podjąć postępowanie administracyjne zawieszone postanowieniem Nr IGN.6220.2.2012.AS z dnia 19.04.2012r w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni w systemie chowu ściołowego głębokiego i bezściołowego o obsadzie trzody chlewnej do 33DJP (łączna obsada w gospodarstwie 117DJP)  wraz z budową zbiornika na ścieki sanitarne o poj. do 2m3 na działkach nr ewid. 95/1, 109/4, 110 położonych we wsi Łuby-Kiertany gm. Miastkowo.

 

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 28.05.2012r otrzymano raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia, dlatego też należy podjąć dalsze postępowanie w tej sprawie.

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo w terminie 7 dni od dnia doręczenia.


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-05-29 12:08
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-05-29 12:08
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 179