Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6220.3.2012.AS
z dnia 18 lipca 2012 r.
przebudowy i rozbudowie drogi gminnej nr 105887B - ul. Różana w miejscowości Miastkowo gm. Miastkowo na odcinku o długości 1.027,12m
O B W I E S Z C Z E N I E

             Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź.zm./ i  w związku z art. 73 ust.1 i 74 ust. 3 oraz art. 3 ust. 1 pkt. 11 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) Wójt Gminy Miastkowo                              

zawiadamia

że w dniu 2lipca 2012r zostało wszczęte na wniosek Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo,  postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 105887B - ul. Różana w miejscowości Miastkowo gm. Miastkowo na odcinku o długości 1.027,12m, na działkach istniejącego pasa drogowego o nr ewid. 597, 578, 588, 1196/2 oraz części działek nie wchodzących w pas drogowy nr ewid. 1027/4, 1048, 1045, 1046/2 (do podziału i przejęciu pod pas drogowy).

       Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pokój nr 17 w godzinach 715 – 1515 oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do Wójta Gminy Miastkowo.

Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tutejszy Urząd wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział spraw Terenowych w Łomży o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W wyrażonych opiniach: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska – Postanowieniem Nr WST II.4240.83.2012.RŚ z dnia 12.07.2012r  oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – Opinia Nr 85/NZ/2012 z dnia 11.07.2012r  nie stwierdził obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

        Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt

Jerzy Wróblewski

Załącznikipobrań
file typ Postanowienie 36,98 KB 67

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-07-18 12:40
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-07-18 12:40
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2012-07-18 12:45
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 202