Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6220.5.2012.AS
z dnia 20 lipca 2012 r.
przebudowy i rozbudowie drogi gminnej - ul. Szeroka w miejscowości Miastkowo gm. Miastkowo na odcinku o długości 979,55m (odcinek I- dł. 791,34m, odcinek II- dł. 188,21m)
D E C Y Z J A

         Na podstawie art.105 § 1 – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r Nr 98, poz.1071 ze zm.), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej - ul. Szeroka w miejscowości Miastkowo gm. Miastkowo na odcinku o długości 979,55m (odcinek I- dł. 791,34m, odcinek II- dł. 188,21m) na działkach istniejącego pasa drogowego o nr ewid. 1134/9, 1134/8, 1206, 620, 627, 1207 oraz części działek nie wchodzących w pas drogowy nr ewid.  1135/5, 619, 621, 622, 1133, 1132, 625, 626, 623, 1131/3 (do podziału i przejęciu pod pas drogowy)

p o s t a n a w i a m

umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej - ul. Szeroka w miejscowości Miastkowo gm. Miastkowo na odcinku o długości 979,55m (odcinek I- dł. 791,34m, odcinek II- dł. 188,21m) na działkach istniejącego pasa drogowego o nr ewid. 1134/9, 1134/8, 1206, 620, 627, 1207 oraz części działek nie wchodzących w pas drogowy nr ewid.  1135/5, 619, 621, 622, 1133, 1132, 625, 626, 623, 1131/3 (do podziału i przejęciu pod pas drogowy)

U Z A S A D N I E N I E

Gmina Miastkowo w dniu 2 lipca 2012r złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej ul. Szeroka w miejscowości Miastkowo gm. Miastkowo na odcinku o długości 979,55m (odcinek I- dł. 791,34m, odcinek II- dł. 188,21m) na działkach istniejącego pasa drogowego o nr ewid. 1134/9, 1134/8, 1206, 620, 627, 1207 oraz części działek nie wchodzących w pas drogowy nr ewid.  1135/5, 619, 621, 622, 1133, 1132, 625, 626, 623, 1131/3 (do podziału i przejęciu pod pas drogowy). Wniosek zawierał kartę informacyjną o planowanym przedsięwzięciu, zgodnie z art. 3 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Miastkowo pismem z dnia 3 lipca 2012r  zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży oraz  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia i ewentualnego zakresu raportu.

W wyrażonych opiniach: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska – Postanowieniem Nr WST II.4240.85.2012.RŚ z dnia 11.07.2012r oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – pismo nr NZ.4155.11.87.2012 z dnia 11.07.2012r nie stwierdził obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt.1-5, 8-10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody. W świetle w/w rozporządzenia przedmiotowej inwestycji nie można zaliczyć ani do I ani do II grupy przedsięwzięć  mogących oddziaływać na środowisko.

W zaistniałej sytuacji prawnej realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dlatego też postępowanie w tej sprawie stało się bezprzedmiotowe.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 105 § 1 Kpa postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży  za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

 

Wójt

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-07-20 10:35
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-07-20 10:35
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 167