Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6220.6.2012.AS
z dnia 14 grudnia 2012 r.
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego (piasku ze żwirem) z części nieruchomości gruntowej (o pow. ok. 2ha) oznaczonej nr ewid. 537
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)  Wójt Gminy Miastkowo

zawiadamia,

że w dniu 03.12.2012r zostało wszczęte na wniosek Pana Wacława Dąbrowskiego ul. Warszawska 10, 18-413 Miastkowo, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego (piasku ze żwirem) z części nieruchomości gruntowej (o pow. ok. 2ha) oznaczonej nr ewid. 537 - obręb Drogoszewo gm. Miastkowo.

Ponadto zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tutejszy Urząd wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Jednocześnie informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania, wynikających z art. 10 kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy  Miastkowo w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 17, I piętro, tel. 86 217-49-96), w godzinach pracy Urzędu tj.: od poniedziałku  do piątku w godz. 7.30 - 15.00.

Wójt

Jerzy Wróblewski

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-12-14 09:31
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-12-14 09:31
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 188