Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6220.6.2012.AS
z dnia 20 grudnia 2012 r.
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego (piasku ze żwirem)
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), a także § 3 ust. 1 pkt. 40 lit. a tiret siódme rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku Pana Wacława Dąbrowskiego zam. ul. Warszawska 10, 18-413 Miastkowo

postanawiam

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego (piasku ze żwirem) z części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 537- obręb Drogoszewo, o pow. ok. 2ha.

 

UZASADNIENIE

Pan Wacław Dąbrowski zam. ul. Warszawska 10, 18-413 Miastkowo w dniu 3 grudnia 2012r złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego (piasku ze żwirem) z części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 537- obręb Drogoszewo, o pow. ok. 2ha. Wniosek zawiera kartę informacyjną o planowanym przedsięwzięciu, zgodnie z art. 3 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z § ust. 1 pkt. 40 lit. a tiret siódme rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397), przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Na podstawie art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Miastkowo pismem z dnia 11 grudnia 2012r  zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych
w Łomży o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia i ewentualnego zakresu raportu.

W wyrażonej opinii: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska – Postanowieniem Nr WST II.4240.135.2012.EM z dnia 17.12.2012r nie stwierdził obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono, że działka przeznaczona pod inwestycję położona jest przy drodze o nawierzchni żwirowej. Od strony północnej i południowej występują tereny użytkowane rolniczo. W odległości ok. 450m w kierunku południowym znajdują się czynne zakłady górnicze wydobywające kruszywa naturalne. Obszar udokumentowanego złoża wynosi 1,52ha, które zalega na głębokości od 4,5m do10,5m przy czym część spągowa jest zawodniona do głębokości
od 1,0m do 5,0m. Inwestycja  prowadzona będzie na obszarze ok. 2ha z uwzględnieniem 6-metrowych pasów ochronnych dla drogi gruntowej oraz użytków rolnych i 10-metrowegodla słupa energetycznego znajdującego się przy północnej granicy złoża. Przewiduje się wydobycie kruszywa naturalnego do 20000m3 w ciągu roku.  W zakładzie nie planuje się przerobu kopaliny , całość wydobytego surowca będzie przewożona do zakładu górniczego Zaruzie i tam poddawana sortowaniu. Jak wynika z karty informacyjnej przedsięwzięcia w trakcie funkcjonowania zakładu nie przewiduje się zużycia wody, materiałów oraz energii.

Prowadzona działalność nie będzie powodowała ponadnormatywnego oddziaływania na klimat akustyczny terenów sąsiednich.  Emitowany hałas będzie tłumiony przez skarpy wyrobiska. Wykorzystywane maszyny i sprzęt będą posiadały certyfikaty emisji hałasu i spalin. Przed ewentualnym skażeniem gruntu produktami ropopochodnymi pracujący sprzęt na terenie kopalni poddawany będzie okresowym kontrolom. Wydobywanie kruszywa naturalnego spowoduje trwałe przekształcenie terenu  i powstanie wyrobiska w granicach udokumentowanego złoża, dlatego też po zakończeniu działalności zakładu obszar kopalni powinien zostać poddany rekultywacji zgodnie z założeniami projektu zagospodarowania złoża. Odpowiednie zagospodarowanie terenów poeksploatacyjnych przyczyni się do przywrócenia wartości użytkowych zdewastowanego terenu oraz do podniesienia walorów krajobrazowych analizowanego obszaru. Ponadto stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarze wodno-błotnym czy innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach wybrzeży, obszarze górskim lub leśnym objętym ochroną, w tym strefie ujęć wód i obszarze ochronnym zbiorników wód śródlądowych, obszarze mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarze o znacznej gęstości zaludnienia, obszarze przylegającym do jezior i obszarze ochrony uzdrowiskowej, obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną
w tym obszarze sieci Natura 2000, oraz pozostałych form ochrony przyrody
(nie jest również zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów chronionych).

Jednocześnie stwierdzono, że nie wystąpi możliwość transgranicznego oddziaływania i występowania ryzyka poważnej awarii.

Reasumując powyższe stwierdzono, że planowana inwestycja, przy zachowaniu rozwiązań chroniących środowisko zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia,  nie będzie miała znaczącego wpływu na stan otaczającego środowiska.

Biorąc powyższe pod uwagę nie nałożono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.


POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.


Wójt

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-12-20 12:15
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-12-20 12:15
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 174