Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.2.2014
z dnia 30 stycznia 2014 r.
umorzyć postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającej na przebudowie drogi leśnej w Leśnictwie Miastkowo na terenie obejmującym części działek nr ewid. 34/2, 35, 45, 46 w obrębie Miastkowo gm. Miastkowo
DECYZJA

  Na podstawie art.105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267), w wyniku wycofania wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,

postanawiam

 

umorzyć postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającej na przebudowie drogi leśnej w Leśnictwie Miastkowo na terenie obejmującym części działek nr ewid. 34/2, 35, 45, 46 w obrębie Miastkowo gm. Miastkowo

uzasadnienie

 

         Wnioskiem z dnia 20 stycznia 2014r  Pan Tomasz Rykowski Al. Wojska Polskiego 5a/11, 13-100 Nidzica- pełnomocnik Nadleśnictwa Łomża ul. Nowogrodzka 60, 18-400 Łomża, wystąpił o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi leśnej w Leśnictwie Miastkowo na terenie obejmującym części działek nr ewid. 34/2, 35, 45, 46 w obrębie Miastkowo gm. Miastkowo.

Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku - w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
          Na przedmiotowym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny wsi Miastkowo w gminie Miastkowo, zatwierdzony Uchwałą Nr XXVII/140/06 Rady Gminy Miastkowo z dnia 27 stycznia 2006r.

 Postępowanie w tej sprawie stało się bezprzedmiotowe, ponieważ inwestor w dniu 30.01.2014r wycofał wniosek w sprawie wydania decyzji ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Bezprzedmiotowość postępowania skutkuje wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania w myśl art. 105 § 2 k.p.a.

 

p o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Łomży  za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

 

WÓJT    GMINY

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-01-30 11:40
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-01-30 11:40
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 205