Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
Rol.6220.3.2013
z dnia 7 lutego 2014 r.
rozbudowy obory uwięziowej na około 65 DJP w systemie chowu mieszanego
OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2013r., poz. 1235) Wójt Gminy Miastkowo informuje, że w dniu 5 lutego 2014r. na wniosek Państwa .................................... wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obory uwięziowej na około 65 DJP w systemie chowu mieszanego: bezściołowego i ściołowego głębokiego (docelowo w gospodarstwie około 77,5 DJP) i podziemnego wewnętrznego zbiornika na gnojowicę do pojemności około 1000 m3 oraz budowie zbiornika na ścieki sanitarne o pojemności około 10 m3 i 3 silosów na kiszonkę o łącznej pojemności około 750 m3 wraz ze zbiornikami na soki kiszonkowe o pojemności około 10 m3 na działce nr 26/9 we wsi Sulki, gm. Miastkowo.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych w Łomży oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pokój Nr 3, codziennie w godzinach urzędowania tj. od 715 do 1515 .

 


Informacje wytworzył(a) :Marzena Komorowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-02-07 14:22
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-02-07 14:22
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 214