Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
Rol.6220.4.2013
z dnia 10 lutego 2014 r.
rozbudowy tartaku
Zgodnie z art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2013r., poz. 1235) Wójt Gminy Miastkowo informuje, że w dniu 10 lutego 2014r. na wniosek  firmy ,, TARTAK” Sp. J. Krzysztof Ustaszewski, Jadwiga Ustaszewska, ul. Cendrowizna 2, 18-413 Miastkowo wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia – rozbudowa tartaku polegająca na budowie dwóch linii sortowniczych kłód, dwóch hal produkcyjnych, suszarni z kotłownią i wiaty przerzutowej położonych na działach nr ewid. 1125/2, 1126/1, 1126/2, 1127/1, 1127/3, 1128/1 w obrębie wsi Miastkowo, gm. Miastkowo

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku- Wydział Spraw Terenowych w Łomży oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pokój Nr 3, w godzinach urzędowania tj. od 715 do 1515  w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.

 


Informacje wytworzył(a) :Marzena Komorowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-02-11 14:14
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-02-11 14:14
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 202