Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
Rol.6220.1.2014
z dnia 20 marca 2014 r.
rozbudowy obory w systemie chowu ściołowego płytkiego o obsadzie bydła w ilości około 27 DJP do obsady około 54 DJP, rozbudowie płyty gnojowej o powierzchni około 320 m² oraz budowie zbiornika na ścieki sanitarne o pojemności około 10 m³ i 3 silosów na kiszonkę o pojemności 720 m³ każdy (łącznie 2160 m³) wraz ze zbiornikami na soki kiszonkowe na działkach nr 48 i 49 we wsi Sosnowiec, gm. Miastkowo

Zgodnie z art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235) Wójt Gminy Miastkowo informuje, że w dniu 20 marca 2014r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obory w systemie chowu ściołowego płytkiego o obsadzie bydła w ilości około 27 DJP do obsady około 54 DJP, rozbudowie płyty gnojowej o powierzchni około 320 m² oraz budowie zbiornika na ścieki sanitarne o pojemności około 10 m³ i 3 silosów na kiszonkę o pojemności 720 m³ każdy (łącznie 2160 m³) wraz ze zbiornikami na soki kiszonkowe na działkach nr 48 i 49 we wsi Sosnowiec, gm. Miastkowo.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku- Wydział Spraw Terenowych w Łomży oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pokój Nr 3, w godzinach urzędowania tj. od 715 do 1515  w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.


Informacje wytworzył(a) :Marzena Komorowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-03-21 07:40
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-03-21 07:40
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 185