Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
brak numeru
z dnia 8 kwietnia 2014 r.
wyłożenia spisu inwentaryzacyjnego mienia podlegającego komunalizacji z mocy prawa

Zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz.U.Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami/ informuje, że wyłożono do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji, obejmującego nieruchomości położone w obrębie wsi Miastkowo, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach ewidencyjnych: 617,620,623,627,629,630 użytkowane jako drogi. Spis wyłożono na okres 30 dni tj. od dnia 9 kwietnia 2014 r. do dnia 9 maja. 2014 r.

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej

Spis inwentaryzacyjny i karty inwentaryzacyjne oraz dołączona do nich dokumentacja geodezyjno- prawna są do wglądu w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami pokój nr 17 ( piętro) w godzinach pracy Urzędu Gminy Miastkowo, od  godziny 7.15 do 15.15.

Przewodniczący
Komisji Inwentaryzacyjnej

Janina   Cwalina


Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-04-08 14:45
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-04-08 14:45
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 210