Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.5.2014
z dnia 30 lipca 2014 r.
wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN-0,4 kV na terenie położonym w obrębie wsi Sulki, gmina Miastkowo - działki o nr ewid. 39/1, 174, 6/5 i 6/7
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Miastkowo

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2013r, poz. 267 z późn. zm.) zawiadamiam, że zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN-0,4 kV na terenie położonym w obrębie wsi Sulki, gmina Miastkowo - działki o nr ewid. 39/1, 174, 6/5 i 6/7.

W związku z powyższym w Urzędzie Gminy Miastkowo w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 17, I piętro) – adres:
ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, można zapoznać się z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia otrzymania (publikacji) przedmiotowego pisma.

WÓJT  GMINY

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-07-30 08:24
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-07-30 08:24
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 197