Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
brak numeru
z dnia 13 sierpnia 2014 r.
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i  modernizacji istniejącego Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów dla m. Łomży w miejscowości Czartoria.

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Miastkowo działając na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z póź. zmianami) zawiadamia, że w dniu 11 sierpnia 2014r. na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży, ul. Akademicka 22, 18-400 Łomża zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i  modernizacji istniejącego Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów dla m. Łomży w miejscowości Czartoria.

Mając na uwadze, że planowana inwestycja zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do przeprowadzenia postępowania w sprawie przedmiotowej decyzji  jest Wójt Gminy Miastkowo.

Jednocześnie zawiadamia się, że Wójt Gminy Miastkowo w dniu 12 sierpnia 2014r. wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu.

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od dnia udostępnienia informacji w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, pokój nr 3, w godzinach 7.15-15.15. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Miastkowo  przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Wójt Gminy

Jerzy Wróblewski

 

 Informacje wytworzył(a) :Marzena Komorowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-08-13 12:48
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-08-13 12:48
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 207