Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
Rol.6220.3.2014
z dnia 27 sierpnia 2014 r.
budowy obory w mieszanym systemie utrzymania zwierząt, tj. rusztowym uwiązowym dla krów mlecznych z kanałami podrusztowymi o poj. ok. 400 m3 i na głębokiej ściółce dla pozostałych grup o obsadzie 60 DJP oraz zbiornika na ścieki sanitarne o poj. ok. 10 m3 na działce nr 19/2 we wsi Chojny - Naruszczki, gm. Miastkowo.
Zgodnie z art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z póź. zm.) Wójt Gminy Miastkowo informuje, że w dniu 27 sierpnia 2014r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie obory w mieszanym systemie utrzymania zwierząt, tj. rusztowym uwiązowym dla krów mlecznych z kanałami podrusztowymi o poj. ok. 400 m3 i na głębokiej ściółce dla pozostałych grup o obsadzie 60 DJP oraz zbiornika na ścieki sanitarne o poj. ok. 10 m3 na działce nr 19/2 we wsi Chojny - Naruszczki, gm. Miastkowo.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku- Wydział Spraw Terenowych w Łomży oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pokój Nr 3, w godzinach urzędowania tj. od 715 do 1515  w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.

WÓJT

Jerzy Wróblewski

 

 


Informacje wytworzył(a) :Marzena Komorowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-08-27 14:23
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-08-27 14:23
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 198