Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
Rol.6220.4.2014
z dnia 10 września 2014 r.
nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie i modernizacji istniejącego Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Łomży w miejscowości Czartoria” oraz wykonania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Miastkowo działając na podstawie art. 63 ust. 1, oraz art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z póź. zmianami) zawiadamia, że w dniu 10 września 2014r. zostało wydane postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie i modernizacji istniejącego Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Łomży w miejscowości Czartoria” oraz wykonania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z treścią ww. postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, pokój nr 3, w godzinach 7.15-15.15. w terminie 14 dni od daty podania zawiadomienia do publicznej wiadomości.


Informacje wytworzył(a) :Marzena Komorowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-09-10 14:15
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-09-10 14:15
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 188