Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
Rol.6220.4.2014
z dnia 7 października 2014 r.
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie i modernizacji istniejącego Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Łomży w miejscowości Czartoria”
Wójt Gminy Miastkowo działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z póź. zmianami) zawiadamia, że w dniu 7 października 2014r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie i modernizacji istniejącego Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Łomży w miejscowości Czartoria”, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Z treścią w/w postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, pokój nr 3, w godzinach 7.15-15.15. w terminie 14 dni od dnia podania zawiadomienia do publicznej wiadomości.


Informacje wytworzył(a) :Marzena Komorowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-10-08 10:09
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-10-08 10:09
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 201