Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
Rol.6220.5.2014
z dnia 14 października 2014 r.
wydobywania metodą odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych w ilości mniejszej niż 20 tys. m3 rocznie kruszywa naturalnego – piasku
Zgodnie z art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235, poz. 1238, z 2014r. poz.587, poz.850, poz. 1101) Wójt Gminy Miastkowo informuje, że w dniu 14 października 2014r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu metodą odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych w ilości mniejszej niż 20 tys. m3rocznie kruszywa naturalnego – piasku zalegającego w granicach złoża „Zaruzie VI”, zlokalizowanego na części działki o nr geod. 398 w miejscowości Zaruzie, gm. Miastkowo.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pokój Nr 3, w godzinach urzędowania tj. od 715 do 1515 w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.

 


Informacje wytworzył(a) :Marzena Komorowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-10-14 12:49
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-10-14 12:49
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 194