Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN. 6220.4.2014  
z dnia 26 stycznia 2015 r.
modernizacji istniejącego i użytkowanego Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w miejscowości Czartoria
Wójt Gminy Miastkowo działając na podstawie art. 38 oraz art.85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.), zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na modernizację istniejącego i użytkowanego Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w miejscowości Czartoria, gm. Miastkowo poprzez rozbudowę instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz budowę instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych na działkach o nr ew. 243 i 244 położonych w obrębie Czartoria gm. Miastkowo.

Zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32, pok. Nr 3 od poniedziałku  do piątku w godzinach pracy Urzędu tj.: od 715 do 1515 .

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydaniu decyzji. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy Miastkowo www.miastkowo.pl/bip oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32 oraz we wsi Czartoria
gm. Miastkowo.

 

WÓJT

Kazimierz Górski

Załącznikipobrań
file typ Decyzja 158,59 KB 185
file typ Załącznik do decyzji 73,5 KB 143

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-01-26 06:32
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-01-26 06:32
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2015-01-26 06:33
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 217