Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
Rol.6220.1.2015
z dnia 13 kwietnia 2015 r.
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostanowiskowej opartej o system chowu bezściołowego o obsadzie ok. 70 DJP (obsada łączna w gospodarstwie ok.124 DJP) wraz z podziemnymi wewnętrznymi kanałami rusztowymi na gnojowicę o poj.ok.1000m3 oraz budowie zbiornika na ścieki sanitarne  o poj. ok. 10m3 i silosu na kiszonkę o poj. ok. 1300m3 na działce nr ewid. 700 we wsi Tarnowo gm. Miastkowo.
Zgodnie z art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235) Wójt Gminy Miastkowo informuje, że w dniu 13 kwietnia 2015r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostanowiskowej opartej o system chowu bezściołowego o obsadzie ok. 70 DJP (obsada łączna w gospodarstwie ok.124 DJP) wraz z podziemnymi wewnętrznymi kanałami rusztowymi na gnojowicę o poj.ok.1000m3 oraz budowie zbiornika na ścieki sanitarne  o poj. ok. 10m3 i silosu na kiszonkę o poj. ok. 1300m3na działce nr ewid. 700 we wsi Tarnowo gm. Miastkowo.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku- Wydział Spraw Terenowych w Łomży oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży w Urzędzie Gminy Miastkowo,
ul. Łomżyńska 32, pokój Nr 2, w godzinach urzędowania tj. od 715 do 1515  w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.


Informacje wytworzył(a) :Marzena Komorowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-04-14 10:52
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-04-14 10:52
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 212