Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
Rol.6220.7.2015
z dnia 10 sierpnia 2015 r.
wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji składowiska odpadów (składającego się z kwater odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nr X, IX, VIII oraz kwatery na odpady niebezpieczne zawierające azbest nr Xa) zlokalizowanego w Czartorii na działkach o nr 252, 253, 255, 256, 257 i Korytkach Leśnych na działkach o nr 45/3, 45/4, 45/5
OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z póź. zm.) Wójt Gminy Miastkowo informuje, że w dniu 10 sierpnia 2015r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji składowiska odpadów (składającego się z kwater odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nr X, IX, VIII oraz kwatery na odpady niebezpieczne zawierające azbest nr Xa) zlokalizowanego w Czartorii na działkach o nr 252, 253, 255, 256, 257 i Korytkach Leśnych na działkach o nr 45/3, 45/4, 45/5.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku- Wydział Spraw Terenowych w Łomży oraz pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pokój Nr 2, w godzinach urzędowania tj. od 715 do 1515  w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.
 
Sekretarz Gminy
 
Janina Cwalina

Informacje wytworzył(a) :Marzena Komorowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-08-10 14:40
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-08-10 14:40
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 203