Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
Rol.6220.9.2015
z dnia 25 listopada 2015 r.
wydania decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostanowiskowej w systemie chowu bezściołowego o obsadzie bydła do 85 DJP wraz z budową podziemnego zbiornika na gnojowicę o pojemności do 1100 m3 oraz budową zbiornika na ścieki sanitarne o pojemności do 10 m3, na działce nr 95 we wsi Sosnowiec, gm. Miastkowo.
Zgodnie z art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z póź. zm.) Wójt Gminy Miastkowo informuje, że w dniu 25 listopada 2015r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostanowiskowej w systemie chowu bezściołowego o obsadzie bydła do 85 DJP wraz z budową podziemnego zbiornika na gnojowicę o pojemności do 1100 m3 oraz budową zbiornika na ścieki sanitarne o pojemności do 10 m3, na działce nr 95 we wsi Sosnowiec, gm. Miastkowo.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku- Wydział Spraw Terenowych w Łomży oraz pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pokój Nr 2, w godzinach urzędowania tj. od 715 do 1515  w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.


Informacje wytworzył(a) :Marzena Komorowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-11-25 14:58
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-11-25 14:58
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 190