Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
Rol.6220.8.2016
z dnia 9 stycznia 2017 r.
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 61 od km 130+750 do km 132+250, odcinek przejścia przejścia przez Rydzewo (ul. Mazurska).
Działając na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 i art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z póź. zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 21 grudnia 2016r., uzupełniony pismem z dnia 4 stycznia 2017r. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 61 od km 130+750 do km 132+250, odcinek przejścia przejścia przez Rydzewo (ul. Mazurska).

Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Miastkowo.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 w/w ustawy oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23 póź. zm.) – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miastkowo www.miastkowo.pl/bip oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32 oraz we wsi Rydzewo.

Ze złożonym wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pokój nr 2, w godzinach 7.15-15.15.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu.


Informacje wytworzył(a) :Marzena Komorowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-01-09 14:45
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-01-09 14:45
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 181