Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Czwartek, 23 listopada 2017 roku :: Imieniny: Adeli, Felicyty, Klemensa

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

Wójt -> Obwieszczenia


Numer
Typ aktu
Data Wyczyść datęwybierz datę - Wyczyść datęwybierz datę
W sprawie

Informacje o akcie
NumerRol.6220.7.2016
OrganWójt Gminy -> Obwieszczenia i zawiadomienia
Data06-01-2017
W sprawiebudowy dwóch chlewni do tuczu 2x1300szt świń (307DJP) z kanałami podrusztowymi na gnojowicę, zbiornika na nieczystości płynne o poj. min.9m3, przyłącza elektroenergetycznego i wodociągowego, na terenie obejmującym część działki nr 156 położonej w obrębie wsi Leopoldowo gm. Miastkowo.

Treść
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 97 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23, poz. 868, poz.996, poz.1579 i poz. 2138),

WÓJT GMINY MIASTKOWO
zawiesza z urzędu

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch chlewni
do tuczu 2x1300szt świń (307DJP) z kanałami podrusztowymi na gnojowicę, zbiornika na nieczystości płynne o poj. min.9m3, przyłącza elektroenergetycznego i wodociągowego, na terenie obejmującym część działki nr 156 wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego ..........................., położonego w obrębie wsi Leopoldowo gm. Miastkowo.

UZASADNIENIE

            W dniu 2 grudnia 2016r Pani ........................ zam. Leopoldowo 24A, 18-413 Miastkowo, wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch chlewni do tuczu 2x1300szt świń (307DJP) z kanałami podrusztowymi na gnojowicę, zbiornika na nieczystości płynne o poj. min.9m3, przyłącza elektroenergetycznego i wodociągowego, na terenie obejmującym część działki nr 156 wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego ..................., położonego w obrębie wsi Leopoldowo gm. Miastkowo.

         Zawiadomieniem z dnia 6 grudnia 2016r  wszczęto postępowanie administracyjne
w w/w sprawie, zawiadamiając strony postępowania o złożonym wniosku oraz możliwości zapoznania się z aktami sprawy. Pismami z dnia  6 grudnia 2016r  tutejszy organ zgodnie
z dyspozycją wynikającą z art.77 ust.1 pkt. 1i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r poz. 353 z późn. zm.), wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz do Państwowego Inspektora Sanitarnego z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.  W dniu 12 grudnia 2016r do tutejszego organu wpłynął protest mieszkańców wsi Łuby-Kiertany oraz sprzeciw czterech stron postępowania przeciwko budowie chlewni. W dniach 13 i 19 grudnia 2016r, wpłynęły kolejne pisma przedstawiciela sołectwa Łuby-Kiertany w sprawie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego, przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz zmiany lokalizacji inwestycji.

        W toku postępowania organ powziął informację o śmierci jednej ze stron postępowania Pana ...................... - współwłaściciela działki nr. ewid. 103-obręb Leopoldowo, wobec czego wystąpiono do jego żony ....................... o podanie osób uprawnionych
do spadku w celu ustalenia stron do prowadzenia dalszego postępowania administracyjnego. W dniu 29 grudnia 2016r uzyskano odpowiedź, że nie ma ustanowionych spadkobierców. Zgodnie z art. 97 § 1 pkt. 1 k.p.a. organ administracji publicznej obligatoryjnie zawiesza postępowanie w razie śmierci strony lub jednej ze stron, jeżeli wezwanie spadkobierców zmarłej strony do udziału w postępowaniu nie jest możliwe i nie zachodzą okoliczności,
o których mowa w art. 30 § 5, a postępowanie nie podlega umorzeniu jako bezprzedmiotowe (art. 105 k.p.a). Niemożność wezwania do udziału w postępowaniu spadkobierców zmarłej strony ma miejsce w przypadku, gdy spadkobiercy nie są ustaleni albo nie są znani organowi. Ustalenia kręgu spadkobierców nie może dokonać samodzielnie organ administracji publicznej.

           Zgodnie z art.1025 kodeksu cywilnego spadkobiercą jest osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku prawomocnym postanowieniem sądu bądź legitymuje się aktem poświadczenia dziedziczenia sporządzonym przez notariusza. Brak wskazanych dokumentów należy uznać za równoznaczny z niemożliwością wezwania spadkobierców do udziału w postępowaniu. W przypadku ujawnienia w toku postępowania administracyjnego faktu, że jedna ze stron zmarła jeszcze przed wszczęciem postępowania, czynności organu administracji uzależnione są od tego, czy dysponuje on wiedzą co do spadkobierców po zmarłej osobie: jeżeli organ wie, kto jest spadkobiercą, to powinien wezwać takiego spadkobiercę do udziału w postępowaniu, jeżeli zaś nie ma takiej wiedzy- postępowanie powinno być zawieszone na podstawie art. 97§ 1 pkt. 1 k.p.a., do chwili ujawnienia spadkobierców.

          W analizowanej sprawie tutejszy organ nie dysponuje wiedzą kto wchodzi w krąg spadkobierców po zmarłym ......................., dlatego też zawiesza postępowanie administracyjne do czasu ustalenia następców prawnych.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.       

 POUCZENIE

 

           Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo.

 

WÓJT

Kazimierz Górski

 

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska2017-01-05
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-01-06 09:39
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-01-06 09:39

  Wyświetleń : 85

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2017
Urząd Gminy Miastkowo