Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6721.1.2016
z dnia 24 stycznia 2017 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo (obręb Gałkówka)
OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Miastkowo

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo (obręb Gałkówka)

 

Na podstawie art.17 pkt 9  i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz.778 ze zm.), w wykonaniu uchwały Nr IX/41/2015 Rady Gminy Miastkowo z dnia 24 listopada 2015 r.,  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo (obręb Gałkówka), w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) dotyczącym przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo (obręb Gałkówka), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 9 lutego do 2 marca 2017 r. w Urzędzie Gminy Miastkowo, pokój nr 17, w godzinach 800 -1400. Projekt planu wyłożony będzie również na stronie internetowej Urzędu.

Plan obejmuje obszar o powierzchni około 6,8 ha, położony na gruntach miejscowości Gałkówka.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie ww planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 lutego 2017r. (czwartek) o godzinie 1200 w budynku świetlicy wiejskiej przy Urzędzie Gminy Miastkowo.

Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie ww planu może wnieść uwagi. Uwagi należy wnieść na piśmie na adres Urzędu Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 marca 2017r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz.1114 oraz z 2016r., poz.352 i 1579):

1)       opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

2)       opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

na adres: gmina.miastkowo@gmail.com.

Uwaga powinna zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnoszącego uwagę, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Wójt

Kazimierz Górski

 


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-01-26 14:07
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-01-26 14:07
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2017-01-26 14:13
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 428