Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
Rol.6220.7.2016
z dnia 3 marca 2017 r.
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch chlewni do tuczu
OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 353 ze zmianami)

zawiadamiam,

że na wniosek Pani Ewy Kuczyńskiej zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch chlewni do tuczu 2 x 1300 sztuk świń (307 DJP), z kanałami podrusztowymi na gnojowicę, zbiornika na nieczystości płynne o pojemności min. 9 m³, przyłącza elektroenergetycznego i wodociągowego realizowane na terenie obejmującym część działki nr 156, wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego Rafała i Ewy Kuczyńskich, położonego w obrębie wsi Leopoldowo, gm. Miastkowo.

Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Miastkowo, zaś organami biorącymi udział
w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych w Łomży.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej na w/w adres, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: inwestycje.miastkowo@gmail.com lub ustnej do protokołu w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, Referat Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 17, w godzinach 7.15-15.15, w terminie 30 dni od dnia udostępnienia informacji tj. do dnia 3 kwietnia 2017r.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Miastkowo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej bip. Gminy Miastkowo, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo oraz w sołectwie Leopoldowo i Łuby-Kiertany.

 

Wójt

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-03-03 10:25
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-03-03 10:25
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 286