Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.1.2017
z dnia 18 kwietnia 2017 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz.778, z późn. zm.) z a w i a d a m i a  się, że w dniu 14.04.2017r, na wniosek PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii energetycznej kablowej średniego napięcia  15kV- odcinek o długości. ok. 65-70m, na terenie obejmującym części działek o nr ewid. 266/3, 266/5, 266/6 położonych w obrębie Miastkowo gm. Miastkowo.

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r poz. 23 z późn. zm), w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski, uwagi zastrzeżenia w przedmiotowej sprawie.

Akta sprawy mogą być Państwu udostępnione w Urzędzie Gminy Miastkowo w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 17, I piętro) – adres: ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo (tel. 86 217-49-96).


WÓJT GMINY

Kazimierz Górski

 


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-04-18 12:19
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-04-18 12:19
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 162