Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
Rol.6220.7.2016
z dnia 21 kwietnia 2017 r.
budowy dwóch chlewni do tuczu 2 x 1300 sztuk świń (307 DJP), z kanałami podrusztowymi na gnojowicę, zbiornika na nieczystości płynne o pojemności min. 9m³, przyłącza elektroenergetycznego i wodociągowego realizowane na terenie obejmującym część działki nr 156, wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego Rafała i Ewy Kuczyńskich, położonego w obrębie wsi Leopoldowo, gm. Miastkowo.
Działając na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r., poz. 23 z póź. zm.) i art. 74 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 353 z póź. zm.) zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy, niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch chlewni do tuczu 2 x 1300 sztuk świń (307 DJP), z kanałami podrusztowymi na gnojowicę, zbiornika na nieczystości płynne o pojemności min. 9m³, przyłącza elektroenergetycznego i wodociągowego realizowane na terenie obejmującym część działki nr 156, wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego Rafała i Ewy Kuczyńskich, położonego w obrębie wsi Leopoldowo, gm. Miastkowo.

W związku z powyższym informuję, że ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym można zapoznać się w w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pokój nr 17, w godzinach 7.15-15.15 w terminie 7 dni od ostatniego dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


W Ó J T

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-04-21 12:26
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-04-21 12:26
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 198