Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
Rol.6220.7.2016
z dnia 17 maja 2017 r.
budowy dwóch chlewni do tuczu 2 x 1300 szt. świń (307 DJP), z kanałami podrusztowymi na gnojowicę, zbiornika na nieczystości płynne o pojemności min. 9 m3, przyłącza elektroenergetycznego i wodociągowego
Zgodnie z art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 z póź. zm.) Wójt Gminy Miastkowo informuje, że w dniu 17 maja 2017r., została wydana decyzja odmawiająca ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dwóch chlewni do tuczu 2 x 1300 szt. świń (307 DJP), z kanałami podrusztowymi na gnojowicę, zbiornika na nieczystości płynne o pojemności min. 9 m3, przyłącza elektroenergetycznego i wodociągowego”, realizowanej na terenie obejmującym część działki nr 156, położonego w obrębie Leopoldowo, gm. Miastkowo.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pokój Nr 17, w godzinach urzędowania tj. od 715 do 1515 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miastkowo, w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane, po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

WÓJT

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-05-17 14:39
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-05-17 14:39
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2017-05-17 14:43
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 249