Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.3.2017
z dnia 19 maja 2017 r.
budowy linii energetycznej kablowej średniego napięcia 15kV - odcinek o długości 65-70 m

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23) zawiadamiam,
że zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii energetycznej kablowej średniego napięcia  15kV- odcinek o długości 65-70m, na terenie obejmującym części działek o nr ewid. 266/3, 266/5, 266/6 położone w obrębie Miastkowo gm. Miastkowo.

W związku z powyższym w Urzędzie Gminy Miastkowo w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 17, I piętro) – adres:
ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, można zapoznać się z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 3 dni od dnia otrzymania (publikacji) przedmiotowego pisma.

 

 

                                                                                                      Wójt Gminy

                                                                                                   Kazimierz Górski

                                                                                                           


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Katarzyna Kuczyńska2017-05-19 11:39
Zatwierdził(a) :Katarzyna Kuczyńska2017-05-19 11:39
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 170