Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
Rol.6220.5.2017
z dnia 7 września 2017 r.
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża piasku ze żwirem ,,Drogoszewo VIII'' położonego na działce nr 506 we wsi Drogoszewo, gm. Miastkowo
Działając na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017r., poz.1405) zawiadamia się, że w dniu 4 września 2017r. zostało podjęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża piasku ze żwirem ,,Drogoszewo VIII'' położonego na działce nr 506 we wsi Drogoszewo, gm. Miastkowo.

Mając na uwadze, że postanowieniem Rol.6220.5.2017 z dnia 11.08.2017r. Wójt Gminy Miastkowo nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia, w ramach którego sporządzony został raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Miastkowo, zaś organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko właściwym do dokonania uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych w Łomży.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 30 dni od dnia udostępnienia informacji w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32,
18-413 Miastkowo, pokój nr 2, w godzinach 7.15-15.15. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Miastkowo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Informacje wytworzył(a) :Marzena Komorowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-09-07 13:31
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-09-07 13:31
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 130