Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.4.2017
z dnia 31 października 2017 r.
w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „LOM4440A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wewnętrzną linią zasilającą
Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r poz. 1257), z a w i a d a m i a  się, że w dniu 25.10.2017r, złożono sprzeciw strony oraz zbiorowy sprzeciw mieszkańców wsi Sulki przeciwko wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „LOM4440A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wewnętrzną linią zasilającą, na terenie obejmującym część działki o nr ewid. 6/12 położoną w obrębie Sulki gm. Miastkowo.

W związku z powyższym, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski, uwagi zastrzeżenia w przedmiotowej sprawie.

Akta sprawy mogą być Państwu udostępnione w Urzędzie Gminy Miastkowo w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 17, I piętro) – adres: ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo (tel. 86 217-49-96).

 
WÓJT GMINY

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-10-31 09:57
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-10-31 09:57
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 134