Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.5.2017
z dnia 24 listopada 2017 r.
w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Stosownie  do  art. 53  ust. 1 ustawy  z  dnia  27  marca  2003 r. o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016r poz. 778, z pózn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 09.11.2017 r, na wniosek P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa , zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4” LOM443OB” wraz z  wewnętrzną linią zasilającą, na terenie obejmującym części działek o nr ewid. 776 i 772/1 położonych w obrębie wsi Drogoszewo gm. Miastkowo.

Zgodnie z art. 10 §  1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r poz. 23 z pózn. zm), w terminie 14 dnia od dnia publicznego ogłoszenia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski, uwagi, zastrzeżenia w przedmiotowej sprawie.

Akta  sprawy  mogą  być  Państwu  udostępnione  w  Urzędzie  Gminy  Miastkowo w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 17, I piętro) – adres : ul.Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo ( tel.86 217-49-96 ).

Zgodnie art. 41 § 1 KPA - w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu : zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.


WÓJT  GMINY

Kazimierz  Górski


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-11-24 10:41
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-11-24 10:41
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 135