Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaWÓJT GMINY MIASTKOWO
IGN.6733.3.2018
z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53  ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r poz. 1073) zawiadamia się, że w dniu 22.01.2018 r, na wniosek Gmina Miastkowo ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej napowietrznej linii nN niskiego napięcia oświetlenia drogowego, na terenie obejmującym działki o nr ewid. 28/2, 28/4, 174, 51/2, 185, 52/1, 52/2, 53/1 położonych w obrębie wsi Sulki gm. Miastkowo.

Zgodnie z art. 10 §  1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r poz.1257), w terminie 14 dnia od dnia publicznego ogłoszenia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski, uwagi, zastrzeżenia w przedmiotowej sprawie.

Akta sprawy mogą być Państwu udostępnione w Urzędzie Gminy Miastkowo w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 17, I piętro) – adres : ul.Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo ( tel.86 217-49-96 ).

Zgodnie art. 41 § 1 KPA- w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu : zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

WÓJT  GMINY

Kazimierz  Górski


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska2018-01-30
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2018-01-30 13:30
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2018-01-30 13:30
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2018-01-30 13:44
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 19