Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
brak
z dnia 28 września 2005 r.
wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi DROGOSZEWO
Miastkowo,2005-09-27


OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz Uchwały Nr X/58/03 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 grudnia 2003r zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo obejmującego obszar wsi Drogoszewo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 10.10.2005r do 31.10.2005r w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie ul. Łomżyńska 32 pok.nr 14 w godz. od 8:00 do 15:00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27.10.2005r w siedzibie Gminy w Miastkowie ul. Łomżyńska 32 pok.nr 14, o godz. 11:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Miastkowo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.11.2005r.

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-03-27 08:28
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2005-09-28 00:00
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 232