Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7331-1-2/06
z dnia 18 kwietnia 2006 r.
wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- przebudowa drogi gminnej we wsi Czartoria
Miastkowo,2006-04-12


O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Miastkowo
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717 z 2004r: Dz. U. Nr 6, poz.41, Dz. U. Nr 141, poz.1492) ,
z a w i a d a m i a się, że na wniosek z dnia 22.02.2006r Gminy Miastkowo, 18-413 Miastkowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 105884B w miejscowości Czartoria – droga powiatowa nr 1910B w lokalizacji 0+000,00 – 1+189,8 ( odcinek II) polegającej na budowie asfaltowej nawierzchni jezdni wraz z wykonaniem obustronnych poboczy i oznakowaniem drogi, na terenie położonym w obrębie wsi Czartoria – na działkach o nr ew.: 416, 499, 501, 509, 540, 547/2, 551, 552, 553, 768, 769, 770, 771, 822, 848, 849, 850, 851, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 949.

Zgodnie z art.10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w ciągu 7 dni możecie Państwo zgłosić ewentualne uwagi (żądania) w przedmiotowej sprawie.

Akta sprawy mogą być Państwu udostępnione w Urzędzie Gminy Miastkowo na stanowisku inwestycji i planowania przestrzennego (pokój nr 14, I piętro) – adres: ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo.


WÓJT GMINY
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-03-27 08:35
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2006-04-18 09:44
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 220